مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

برچسب: اسنپ و تپسی

۱۳۹۸-۰۴-۲۰ انتشار سمی اسنپ و تپسی! مکندگان نیروی کار

مدتیست با بحران نیروی کار برای تیم فروش مواجه هستم.از دیرباز منتظر این بحران بودم. یک علت این بحران، کار بدون نیاز به مهارت اندوزی در اسنپ است.