مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

برچسب: انگیزش نیروی فروش

۱۳۹۸-۰۵-۱۹ جای مناسب انگیزش و کنترل در مدیریت نیروی فروش کجاست؟

چقدر از انگیزش نیروی فروش میدانید؟ چقدر در کنترل نیروی فروش به مساله برخورده اید؟ آیا تمایل دارید نکته هایی از انگیزش و کنترل نیروی انسانی بدانید؟

۱۳۹۷-۱۱-۱۱ شاخص تحقق فروش

درمیان همه KPI ها یا شاخص های سنجش و مدیریت فروش، این عدد ساده تر بدست می آید و البته در کوتاه مدت، حرف های خوبی برای گفتن دارد.اگر مدیران فروش کدهایی که این شاخص به آنها میدهد را در کوتاه مدت بررسی نکنند، فرصت ها را از دست میدهند!