مختار راد

مشاوره بازاریابی B2B در اهواز

مشاوره مدیریت استراتژیک صنعت پخش

تحقیقات بازار و تدوین مارکتینگ پلن

تیمسازی و طراحی سیستم فروش

مختار راد

مشاوره بازاریابی B2B در اهواز

مشاوره مدیریت استراتژیک صنعت پخش

تحقیقات بازار و تدوین مارکتینگ پلن

تیمسازی و طراحی سیستم فروش

برچسب: بازاریابی مدرن

۱۳۹۸-۰۸-۱۱ بازاریابی محتوایی املاک : هدف گذاری
بازاریابیبررسی بیزینس هاسری PDF های بازاریابی مدرن
۱۳۹۷-۰۹-۱۷ بازاریابی تک به تک
بازاریابیسری PDF های بازاریابی مدرن
۱۳۹۷-۰۳-۲۹ بازاریابی مدرن در مقابل بازاریابی ارتدکس
بازاریابیسری PDF های بازاریابی مدرن